Lambada Choroszcz - strona oficjalna

Strona klubowa

Najbliższe spotkanie

Lambada ChoroszczJastrząb Knyszyn
spotkanie pucharowe
Lambada Choroszcz   Jastrząb Knyszyn
2020-08-16, 15:00:00

I runda Pucharu Polski. Stadion Miejski w Choroszczy.

Dziękujemy!

Dotacja z Gminy

Dziękujemy za 1%

Nasi Darczyńcy

   

Kalendarium

10

08-2020

pon.

11

08-2020

wtorek

12

08-2020

środa

13

08-2020

czwartek

14

08-2020

piątek

15

08-2020

sobota

16

08-2020

niedziela

INNE STRONY

Statut

STATUT „STOWARZYSZENIA LAMBADA CHOROSZCZ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie rejestrowane na podstawie niniejszego Statutu jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem noszącym nazwę „Stowarzyszenie Lambada Choroszcz”, zwane w skrócie „Lambada Choroszcz”, w dalszej treści Statutu nazywanym „Stowarzyszeniem”.

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Choroszcz, a teren jego działania obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:

1)      ustawy Prawo o stowarzyszeniach,

2)      ustawy o sporcie,

3)      ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o podobnym celu działania.

§ 5.

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności współpracuje z organami władzy samorządowej, związkami sportowymi, a także innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą o podobnym profilu działania.

§ 6.

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 7.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

II. CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8.

Celem Stowarzyszenia jest:

1.      Krzewienie kultury fizycznej – w szczególności piłki nożnej na terenie działania Stowarzyszenia.

2.      Upowszechnianie umiejętności sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

3.      Wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną, sport i rekreację.

4.      Rozwój i popularyzacja sportu, rekreacji, kultury i zdrowego trybu życia.

5.      Zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla działalności Stowarzyszenia.

6.      Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

7.      Współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury fizycznej
i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

8.      Współudział w konstruowaniu programu rozwoju sportu i promowaniu takich inicjatyw oraz oddziaływanie na opinię publiczną na rzecz włączania się społeczności lokalnych
w działania mające na celu poprawę kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

1.      Współdziałanie z władzami sportowymi na szczeblu krajowym i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu i rekreacji.

2.      Podejmowanie działań mających na celu zdobycie środków finansowych koniecznych dla szkolenia członków Stowarzyszenia i ich udziału w imprezach sportowo-rekreacyjnych oraz organizacji przedsięwzięć zgodnych z celami statutowymi.

3.      Uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi gminnej, krajowej i międzynarodowej w ramach innych organizacji i związków. Szczegółowe zasady uczestnictwa we współzawodnictwie w danej dyscyplinie sportu określają regulaminy związków sportowych.

4.      Organizowanie warsztatów, obozów i zgrupowań sportowych bez ograniczenia miejsca zakwaterowania.

5.      Organizowanie zawodów,  konkursów, imprez sportowych i rekreacyjnych.

6.      Inicjowanie i realizowanie programów promujących sport oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć zmierzających do rozwoju kultury fizycznej.

7.      Prowadzenie działalności integrującej społeczność lokalną poprzez aktywność sportową, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, organizowanie spotkań integracyjnych oraz podejmowanie działań promujących cele Stowarzyszenia.

8.      Wspieranie władz samorządowych w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

9.      Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

§ 10.

1.      Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na aktywności społecznej i pracy członków. Dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw, na zasadach odrębnie określonych uchwałami Zarządu.

2.      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, a także może do realizacji swych statutowych celów powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

§ 11.

1.      Działalność określona w § 9 jest wyłącznie działalnością statutową i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna.

2.      Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 może być działalność reklamowa osób i podmiotów przekazujących środki na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)      zwyczajnych,

b)      uczestników,

c)      honorowych,

d)      wspierających.

§ 13.

1.      Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na miejsce zamieszkania oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych,

b)      nie jest pozbawiony praw publicznych,

c)      przedstawi opinię (rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską do Zarządu Stowarzyszenia.

2.      Członkami uczestnikami mogą być niepełnoletni obywatele – za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji.

3.      Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia.

4.      Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty i instytucje deklarujące pomoc w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 14.

1.      Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych, członków uczestników oraz  członków wspierających Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz gdy chodzi o osoby prawne, inne podmioty i instytucje – zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.

2.      Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się z dniem przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały, o podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.

3.      Założyciele Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 15.

1.      Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

a)      swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

b)      dbać o jego dobre imię,

c)      popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

d)      przestrzegać postanowień niniejszego Statutu i decyzji władz Stowarzyszenia wydanych na podstawie niniejszego Statutu,

e)      opłacenia wpisowego, regularnego opłacania składek członkowskich i innych zadeklarowanych świadczeń.

2.      Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia w szczególności:

a)      przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

b)      wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

c)      korzystać z lokali Stowarzyszenia,

d)      posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,

e)      korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia,

f)       korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,

g)      korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

3.      Członkowie uczestnicy mają prawo korzystać z uprawnień członkowskich na zasadach określonych przez Zarząd, przy czym:

a)      niepełnoletni poniżej 16 roku życia nie mają głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków oraz nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego,

b)      niepełnoletni w wieku 16 – 18 lat nie posiadają biernego prawa wyborczego.

4.      Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 16.

1.      Osoby prawne oraz inne podmioty i instytucje mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę zgodnie z § 14 ust. 1 i 2.

2.       W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.

3.      Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia,

4.      Członkowie wspierający korzystają z praw członkowskich na zasadach określonych przez Zarząd.

5.      Członkowie wspierający mają prawo uzyskiwać informacje od Zarządu Stowarzyszenia o sposobie wykorzystania środków przekazanych przez nich na rzecz Stowarzyszenia.

6.      Członkowie wspierający mogą bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym.

§ 17.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu Stowarzyszenia.

2. Wykluczenie przez Zarząd:

a)      Za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b)      Za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

c)      Za zaleganie z opłatą składek członkowskich,

d)      Na pisemny umotywowany wniosek, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a i b,

e)      Z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

3. Śmierć członka Stowarzyszenia.

4. W stosunku do członków wspierających będących osobami prawnymi oraz instytucjami i innymi podmiotami przyczynę skreślenia stanowi również likwidacja tego podmiotu.

§ 18.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje prawo odwołania się pisemnego do Walnego Zebrania Członków, złożone na ręce Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest w tej sprawie ostateczna.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 19.

Władze Stowarzyszenia:

a)      Walne Zebranie Członków,

b)      Zarząd,

c)      Komisja Rewizyjna.

§ 20.

1.      Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest nieograniczona, jej przerwanie może nastąpić na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 10 członków Stowarzyszenia.

2.      Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

3.      Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 21.

1.      Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2.      Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/4 członków Stowarzyszenia określających sprawy wymagające rozpatrzenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

3.      W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

4.      W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a)      członkowie zwyczajni i członkowie honorowi Stowarzyszenia z głosem stanowiącym na zasadach określonych w § 15 ust. 2 i 4,

b)      członkowie uczestnicy w wieku od 16 do 18 lat z głosem na zasadach określonych w § 15 ust. 3 lit. b.

c)      członkowie wspierający lub ich przedstawiciele z głosem doradczym na zasadach określonych w § 16 ust. 6.

5.      Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a)   Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

b)   Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

d)   Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e)   Uchwalanie zmian Statutu,

f)   Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,

g)   Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

h)   Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

i)    Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

 

6.      Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

7.      Zmiana Statutu, odwołanie członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, a w drugim terminie wymóg obecności co najmniej połowy członków nie obowiązuje.

8.      Każdemu uprawnionemu do głosowania członkowi przysługuje jeden głos.

§ 22.

1.      Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

2.      Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków.

3.      Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu lub w trakcie Walnego Zebrania Członków.

4.       Do kompetencji Zarządu należy:

a)      Przyjmowanie i wykluczanie oraz zmiana statusu członków Stowarzyszenia,

b)      Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c)      Występowanie do władz i instytucji w sprawach pozyskiwania środków oraz działalności szkoleniowej,

d)      Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

e)      Zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

f)       Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

g)      Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

h)      Tworzenie sekcji i określanie szczegółowych zasad ich funkcjonowania,

i)        Powierzanie członkom Stowarzyszenia stałego bądź doraźnego wykonywania zadań niezbędnych do realizacji zadań statutowych,

j)        Podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,

k)      Współpraca z innymi organizacjami i związkami o podobnym charakterze działania,

l)        Wybór delegatów Stowarzyszenia do reprezentowania go wobec innych organizacji i związków,

m)   Organizowanie samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami i związkami, zawodów sportowych,

n)      Wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem.

5.      Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

6.      Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 23.

1.      W przypadku naruszenia postanowień Statutu i innych postanowień obowiązujących w Stowarzyszeniu, Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Stowarzyszenia.

2.      Od decyzji Zarządu o ukaraniu, członkowi przysługuje prawo odwołania się  pisemnego do Walnego Zebrania Członków, złożone do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest  w tej sprawie ostateczna.

§ 24.

1.      Komisja Rewizyjna składa się z  3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym Przewodniczącego.

2.      Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego.

3.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      Kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,

b)      Składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi na Walnym Zebraniu Członków,

c)      Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,

d)      Uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym, do czego ma prawo przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tejże Komisji.

4.      Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia Zarządowi, a w przypadku uchybień i nieprawidłowości  występuje do Zarządu z wnioskami i żąda wyjaśnień lub usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

5.      Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie ze swojej rocznej działalności Walnemu Zebraniu Członków .

6.      Komisja Rewizyjna nie podlega kontroli i nadzorowi przez Zarząd, a jej członkowie:

a)      nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b)      nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 25.

W razie zmniejszenia się składu władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 26.

 

1.      Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.

2.      Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a)      Wpisowe i składki członków Stowarzyszenia,

b)      Subwencje, darowizny i zapisy,

c)      Wpływy z zawodów organizowanych przez Stowarzyszenie,

d)      Wpływy z działalności statutowej,

e)      Odsetki od lokat bankowych,

f)       Dochody z ofiarności publicznej,

g)      Inne źródła.

§ 27.

1.      Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

2.      Do reprezentowania Stowarzyszenia w zakresie praw, obowiązków i zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu z innym członkiem Zarządu.

3.      Do ważności pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz Stowarzyszenia wymagany jest jeden podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu lub innego upoważnionego przez Zarząd członka Zarządu – samodzielnie.

4.      Zarząd prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.      Rok rozliczeniowy dla gospodarki finansowej Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

VI. ZMIANA STATUTU

§ 28.

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały podejmowanej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

VII. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 29.

  1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
  2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 30.

  1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawa o stowarzyszeniach.
  3. Po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia, likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń.

Ostatnie spotkanie

LZS DobrzyniówkaLambada Choroszcz
LZS Dobrzyniówka 2:3 Lambada Choroszcz
2020-08-09, 11:00:00
7 kolejka Ligi Gminnej. Stadion Miejski w Choroszczy.
    relacja »

Reklama

Lambada na FB

 

 

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 8

Tabela ligowa

Inna » Inne rozgrywki
1. Lambada Choroszcz Lambada Choroszcz 19 bz
2. LZS Choroszcz LZS Choroszcz 13 bz
3. Izbiszcze Izbiszcze 9 bz
4. YellowCity YellowCity 7 bz
5. Zaczerlany Zaczerlany 7 bz
6. Fuzja Klepacze Fuzja Klepacze 6 bz
7. LZS Dobrzyniówka LZS Dobrzyniówka 3 bz
8. LZS Bobrowa LZS Bobrowa 0 bz

Wyniki

Ostatnia kolejka 7
Zaczerlany LZS Choroszcz
LZS Dobrzyniówka 2:3 Lambada Choroszcz
Izbiszcze LZS Bobrowa
YellowCity Fuzja Klepacze

Wyszukiwarka

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 54, wczoraj: 760
ogółem: 1 871 563

statystyki szczegółowe

Losowa galeria

V Zimowy Turniej Futsalu o Puchar Burmistrza Choroszczy - 22/29.01.2011
Ładowanie...